Adaptive Incident Radiance Field Sampling and Reconstruction Using Deep Reinforcement Learning
YUCHI HUO, RUI WANG, RUZAHNG ZHENG, HUALIN XU, HUJUN BAO, and SUNG-EUI YOON
TopACM Trans. on Graphics (ToG), 2020
Adaptive Rendering with Linear Predictions
Bochang Moon, Jose A. Iglesias-Guitian, Sung-Eui Yoon, and Kenny Mitchell
TopACM Transaction on Graphics (Proc. of SIGGRAPH), 2015