Contour-Aware Equipotential Learning for Semantic Segmentation
https://sgvr.kaist.ac.kr/publication/contour-aware-equipotential-learning-for-semantic-segmentation/
Xu Yin, Dongbo Min, Yuchi Huo, and Sung-Eui Yoon
IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2022